Новые поступления

Рысжанов С.Б. Коран: Смысловой перевод. – Алматы, 2018. – 352 с.
Вниманию читателя предлагается смысловой перевод Корана как субъективное альтернативное понимание. Осмысление текста основывается на самом тексте. Та или иная тема передается не обрывочно, с учетом сопутствующего контекста, а с учетом всего текста Предписания. Соблюдается принцип: Коран разъясняет сам Коран.

Верещагин Н.А. На Верхнем Иртыше: Рассказ ветерана. – Усть-Каменогорск, 2006.- 164 с.
В книге старейшего работника речного пароходства Верещагина Н.А. в популярной и доступной форме рассказывается о становлении и развитии речного пароходства на Верхнем Иртыше.

Верещагин Н.А. Речники: от весельного струга до судов на подводных крыльях. – Семей, 2009. – 294 с.
В книге рассказано о зарождении, возникновении, становлении и развитии речного транспорта на Верхнем Иртыше, о славных традициях в заслуженном орденоносном коллективе, о высоком патриотизме, подвигах и семейных династиях.

История. Память. Люди: Материалы VII Международной научно-практической конференции, 19 сентября 2014, г. Алматы. – Алматы, 2015. – 532 с.
В сборнике отражены вопросы и проблемы, связанные с эвакуацией людей, промышленных объектов, учреждений культуры в связи с трагическими событиями Второй мировой войны, а также история жизни населения, вынужденного в результате глобальных политических событий изменить место жительства.

«Ұстаз.Ғалым.Азамат». – Семей, 2015 – 188 б.
Жинаққа ұлағатты ұстаз, білікті басшы, профессор Арап Сләмұлы Еспенбетов туралы мақалалар мен арнаулар енгізілді.

Атыңнан айналайын, Абыралым – Алматы :Қазақ университеті, 2018-450 б.
Бұл кітап тағдырдың тауқыметін көп көрген Абыралы өңірінің тарихы мен бүгініне арналып отыр. Осы кітабы өңір тарихи мен тағдырына қатысты бұрын жарық көрген көптеген материалдарды, архив құжаттары мен деректерді, энциклопедиялық мақалаларды, жеке тұлғалардың естеліктері мен эсселері, кейбір шежірелерді, ғылыми мақалалар мен ой-толғаныстарды жинақтаған.

Ақшың: Ширек ғасырдағы шарықтау – Семей: Медиа-Альянс, 2018-462 б.
Бұл кітап тәуесіздіктің алғашқы жылдары құрылған «Семей базары» серіктестігі, бүгінде «Ақшың» корпорациясының 25 жылдығына арналып отыр.

Әбдікәкімұлы Т. Бесінші маусым жұпары: Өлеңдер мен толғаулар, поэма мен балладалар — Алматы: Атамұра, 2017 – 312 б.
Ақын Т. Әбдікәкімұлының жыр жинағындағы шығармалар — қоғамдық құбылыстардың, адам жан-дүниесінің құпияларын, сұлу сезім қуатымен баурап аларлық поэтикалық-философиялық тосын шешімдерімен құнды.

Кәрібжанов О. Өмір өрнектері – Алматы: Бизнес Медиа, 2014 – 196 б.
Отантай Кәріпжанұлының өнер мен мәдениет және білімді дамытуға өлшеусіз сіңірген еңбегі жайлы және Абай атындағы музыкалық-драма театрында басшылық қызметін атқарған кезеңдері.

Түркология: Дүниежүзі түркологиясының тарихы – Алматы: Раритет, 2016 – 456 б.
Ұжымдық монография түркологиялық зерттеу парадигмасының географиялық және хронологиялық аясын жан-жақты толық қамтиды.

Turkology. The History of Global Turkology – Almaty: Rarity, 2016 – 416 с.
The multi-authored monograph presents a detailed generalizing research that coves the expanded geographic and chronological frames of the research turkological paradigm. Each part presents an independent fragment of Turkology history of a particular countries and allows to see the development stages in the history of global Turkology.

Құдайбердіұлы, Ш. Шығармалары: Екі томдық. – Астана : Фолиант, 2018. – 472 б.
Бұл шығармалар жинағына ұлы Абайдың дәстүрін жалғастырушы ірі ақын, ғұлама ойшыл, тарихшы, аудармашы, сазгер Шәкәрім Құдайбердіұлының түрлі кітаптарға енген, әр жылдарда жазылған өлеңдері мен дастандары енгізілген. Романда ескі қазақ ауылының 1910 жылдардағы өмір тұрмысы, сол кездегі әлеуметтік теңсіздік суреттері, сүйгеніне қосылса да, зорлық пен әділетсіздіктің құрбаны болған әйел тағдыры шыншылдықпен суреттеледі.

Абай Құнанбайұлы Шығармалары: Екі томдық. – Астана: Фолиант, 2018. – 400 б.
Кітапта Абай Құнанбайұлының толық шығармалар жинағына өлең, поэмалары және қара сөздері топтастырылды.

Ауэзов М. Путь Абая: Роман-эпопея. В 4-х томах. – Астана: Фолиант, 2018. – 496 с.
Роман-эпопея описывает жизнь великого казахского поэта и писателя, мыслителя и общественного деятеля, народного просветителя Абая Кунанбаева.

Әнші Әміре = Амре в Париже : Әнші туралы деректі хикаяттар, естеліктер мен дастандар. – Астана : Фолиант, 2018. – 464 б.
Қазақ елінің әншілік өнерін тұңғыш рет күллі әлемге паш еткен, халқымыздың қабілетке ие қайталанбас ұлы әншісі Әміре Қашаубайұлы туралы естеліктер мен лебіздер, әншіге арналған өлең-дастандар жинағы.

Достоевский Ф.М.: Семипалатинский период (1854-1859 г.г.) /Сост. Музей Достоевского. – Астана: Фолиант, 2018.
В издании, наряду с публикацией произведений, написанных Достоевским в Семипалатинске, рассказывается о том, как в городе создавался музей писателя, и о людях, так или иначе причастных к сохранению памяти о нем и его творческого наследия.

Көбдікұлы, Т. Шығармалары: Атандым өз тұсымда ақын Төлеу – Астана: Фолиант, 2018. – 296 б.
Төлеу Көбдікұлының суырыпсалма және жазбаша толғаған өлеңдері, айтыстары, 1904-1954 жылдар аралығындағы өлеңдері мен толғаулары, ақынның замандастарына арналған өлеңдері және ол туралы естеліктері топтастырылған.

Иванов А.С. Тени исчезают в полдень: Роман. – Астана: Фолиант, 2018. – 704 с.
Роман о жизни сибирского крестьянства, об исторических судьбах народа-созидателя, борющегося со зловещими «тенями» прошлого. Писателем подняты сложные социально-нравственные пласты народной жизни, показано столкновение двух непримиримых идеологий.