[member]img35Қазақстанның көне мәдениет ошағы Абай атындағы әмбебап кітапханасы аймақтағы басты қор сақтау орталығы болып табылады. Кітапхананың алтын қорын құрайтын XVIII ғасырдың 2-ші жартысымен XX ғасырдың басын қамтитын баспа туындыларының біршамасы бүгінгі күні библиографиялық сирек кездесетін басылымға айналып отыр. XXI ғасырда да өзінің тарихи және ғылыми маңыздылығын жоғалтпаған сирек басылымдар қоры ерекше құнды.

Кітапхана қорларын электронды нұсқада жинау және сақтау мақсатында сандық жүйеге көшіру ісі атқарылуда. Қазақстан Республикасының Электронды Мемлекеттік кітапхана қорын құру жобасына сәйкес XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басын қамтитын сирек басылымдар сандық жүйеге көшірілді. Әдебиеттердің сандық жүйедегі нұсқасымен кітап қорын сақтау бөлімінде таныса аласыздар.

Сандық жүйедегі әдебиеттер тізімін ұсынып отырмыз

Волости и населенные места 1893 года.Выпуск 5. Семипалатинская область.- СПб., Издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1895.-48 с.;

Записки Семипалатинского Подотдела Западно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического общества. Выпуск V.- Семипалатинск,1911.-227 с.;

Записки Семипалатинского Подотдела Западно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического общества. Выпуск 10.- Семипалатинск, Семипалатинская Областная Типография,1915.-76 с.;

Обзор Семипалатинской области за 1894 год. Приложение к всеподданнейшему отчету Военного губернатора Семипалатинской области.-Семипалатинск, Типография Семипалатинского Областного Правления.-109с.;

Обзор Семипалатинской области за 1895 год.-Семипалатинск, Типография Семипалатинского Областного Правления.- 1897.-139 с.;

Обзор Семипалатинской области за 1897 год.-Семипалатинск, Типография Семипалатинского Областного Правления.- 1898.-145 с.;

Обзор Семипалатинской области за 1899 год.-Семипалатинск, Типография Семипалатинского Областного Правления.- 1900.-20 с.;

Обзор Семипалатинской области за 1899 год.-Семипалатинск, Типография Семипалатинского Областного Правления.- 1900.-79 с.;

Обзор Семипалатинской области за 1903 год. -Семипалатинск, Типография Семипалатинского Областного Правления,1904.-132 с.;

Обзор Семипалатинской области за 1904 год. -Семипалатинск, Типография Семипалатинского Областного Правления,1905.-110с.,12 л. Приложений;

Памятная книжка Семипалатинской области на 1900 год. Выпуск 4-ый. Подготовлено Семипалатинским Областным Статистическим комитетом.- Семипалатинск, Типография Семипалатинского Областного Правления, 1900.- 163 с.;[/member]