Артық білім кітапта = All Wisdom in Books: catalog of the Rare Collection of the Abai Library = Вся мудрость в книгах: Абай атындағы кітапхананың сирек қорының каталогі / ред.: Еспенбетов А.С., Аязбаева Г.М., Нугуманова Г.Т., Манжибаева Ж.А., Парфенович М.И. – Нұр -Сұлтан: Фолиант, 2020. – 252 б.

Каталогта ХҮІІІ ғасырдың соңынан бастап ХХ ғасырдың басында жарық көрген сирек басылымдар мен қазіргі заманғы Абайға арналған әлем тілдеріндегі баспа туындылары ұсынылған.

Білгенге маржан: Таңдаулы материалдар / құраст. М.Оспанов. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2020. – 432 б.

Кітапта республикалық «Абай» журналының 1918 жылы шыққан бірінші санында жарияланған алғашқы редакторы Жүсіпбек Аймауытовтың «Журнал туралы» деп аталактын мақаласынан бастап, бүгінгі дейінгі тікелей абайтану ғылымына арналған материалдар топтастырылған.

Еспенбетов А.Сұлтанмахмұт. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 2020. – 408 с.

Кітапта қазақ поэзиясындағы ірі тұлға С.Торайғыровтың күрделі творчестволық мұрасын зерттеуге арналған ғұмырбаяны, шығармашылық жемістері, ақын қаламына тән шеберлік сырлары, сұлтанмахмұттану белестері қарастырылған.

Камелов Д.Т.Хайретдин Болганбаев свет неугасимой звезды / под общ. ред. Д. Камзабекулы. – Алматы: ТОО РПИК “Дәуір”, 2020. – 288 с.

Монография посвящена одному из лидеров Алашского движения и тпартии «Алаш», яркому и талантливому государственному и общественному деятелю, активно участвовавшему в создании Туркестанской автономии и воссоединении казахских земель, публицисту ипросветителю Хайретдину Абдрахмановичу Болганбаеву. Книга интересна тем, что базируется на многочисленных малоизвестных источниках: архивных материалах НКВД СССР, статьях.

Кенебай Ж.А. Аягөз: тарихи роман. – Алматы: АҚ “Алматы-Болашақ” баспахана, 2020. – 576 б.

Романда ХХ ғасыр басындағы қазақ еліндегі тарихи өзгерістер мен ашаршылық кезіндегі азаптаулар және осы романдағы басты оқиғаның Аякөзде, Ақшатауда, Семейде Шыңғыстауда, Баршатаста, Алакөлде, Алматыда, Шығыс Түркістанның: Шәуешек, Шағантоғай, Қарабура, Құлыстай т.б. жерлерде өткені баяндалады.

Қазақ Алтайы ерте көшпелілері мәдени тарихындағы Берел. = Берел в истории культуры древних кочевников казахского Алтая / Самашев З., Чотбаев А., Кариев Е., Киясбек Г., Самашев С., Ахмадиев Ж. – Астана: Фолиант, 2018. – 260 б.

Книга представляет собой публикацию материалов исследований курганов кочевой элиты на могильнике Берел, осуществлены в 2016-2017 гг. По «Программе развития научно-исследовательских работ в сфере археологии в ВКО на 2016-2018 годы» акимата Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан.

Летопись славных свершений в трех томах: издание посвящено 25-летию Ассамблеи народа Казахстана и 100 -летию образования Татарской АССР. Т.1: 2014-2019 / / подготовлено по заказу КГКП “Татарская школа искусств”. – Семей: Издательство “Ямышевские ворота”, 2020. – 899 с.

Первый том сборника посвящен матери Габдулхака Ахунжанова – Мариям Ахметкабировне Ахунжановой.

А также в книгу вошли статьи из страниц периодических изданий о татарах Семея.

Толеубаев А.Т. Раннесакская шиликтинская культура / отв. ред. Самашев З. – Алматы: ИП “Садвакасов А.К.”, 2018. – 528 с.

Богато иллюстрированная монография профессора А.Толеубаева является результатом его многлетних полевых и кабинетных исследований. В ней на конкретном фактологическом материале раннесакского времени восточного региона Казахстана отражены многие замечательные грани Великой степи.

Книга предназначена для археологов, этнологов, историков, культрологов и широкого круга читателей.

Юрченко С.В. Талица. Страницы истории: учебно справочное пособие / С.В. Юрченко, С.Г. Юрченко. – Семей, 2017. – 48 с.

Настоящее учебно-справочное пособие «Талица. Страницы истории» представляет собой общирный документальный материал об истории села талица с XVIII-XX векрв. В это издание включены архивные документы Центра документации новейшей истории, материалы известных ученых-краеведов, а также ведущего краеведа нашего края жукова павла Николаевича. Здеь же воспоминания старожилов села Талица.

Пособие предназначено для преподователей школ, учащихся и жителей села Талица.

Жанболатұлы М.Тобықты – Шыңғыстау шежіресі: көп томдық. Т.4. – Семей, 2008. – 404 б.

«Тобықты-Шыңғыстау шежіресі». 4-5-6 томдары. Қаламгер мұнда шежіре жөнінде сыр толғап, Тобықты руының генологиялық жүйесін жіктеп таратады, Тобықтыдан шыққан әйгілі адамдар мен елеулі есімділер өмірінің өнегелі үлгісін термеленген. Абай ауданының тарихын нақты деректермен, тарихи құжаттармен айғақталған. Бұл томдарда алғашқы үш томдағы генологиялық кестеге түзету, толықтырулар жасалды.

Төреқұлұлы Н. Тандамалы мақалалары мен архивтік құжаттар жинағы = Сборник избранных статей и архивных материалов: қазаша, орысша. – Нұр-Сұлтан: «Алашорда» Қоғамдық қоры, 2020. – 400 б.

Жинақта көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Нәзір Төреқұлұлының таңдамалы шығармалары мен қоғамдық-саяси қызметінің түркістандық және мәскеулік кезеңіне қатысты Ресей Федерациясы мен Өзбекстан Республикасы архивтерінің қорларынан алынған жинақталған құжаттар мен материалдар, таңдамалы мақалалары ұсынылып отыр.

Атамекен: ақпараттық-танымдық жинақ // құраст. С. Итеғұлова. – Алматы: «PaIitra-press», 2018. – 144 б.

Жинақта Қазақстанның ерекше бағаланатын табиғи мұра ескерткіштері туралы мәліметтер беріле отырып, танымал археологиялық ескерткіштер, діни және ғибадат орындарына қысқаша шолу жасалған. Өлкеміздің бай табиғи, тарихи, туристік әуелетін таныту мақсатында қолданылған иллюстрациялық материалдар жинақтын тартымдылығын арттырады.

Жинақты еліміздің тарихы мен табиғаты қызықтыратын жалпы көпшілік қауым пайдалана алады.

Рассекреченная война: «особые папки» ЦК КП (б) Казахстана.1941-1945.. Сборник документов / Е.М. Грибанова. А.С. Зулкашева, Г.Н. Мурзагалиева, Е.В.Чиликова. – Алматы: LEM,2020. – 608 с.

Публикуемые в сборнике архивные документы охватывают период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Вошедшие в сборник постановления СНК ЦК КП (б) Казахстана, приложения к ним. Отражают самые разные стороны политической, экономической и общественной жизни республики, содержат свидетельства напряженности военного времени, фронтовой обстановки и трудовых будней тыла. Эти свидетельства, отложившиеся в фондах партийных документов и обособленные в составе так называемых «особых папок», на документы которых накладывался гриф высшей формы секретности, иллюстрируют содержания механизмов взаимодействия власти и общества в военный период. Ранее не доступные военным историкам документы, могут стать основой для новых исследований и гипотез в истории войны 1941-1945гг.

Издание предназначено для специалистов-историков Великой Отечественной войны, исследователей военной истории, казахстанских археографов, молодых ученых, а также всех, кто интересуется историей Казахстана ХХ века.

Тоқтарбай Е. Жарық сәуле: әдеби зерттеулер мен толғаныстар. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір»,2019. – 325 б.

Еліміз тәуелсіздігін алған жылдары дүниеге келген, қазіргі уақытта көпшілікке мерзімді басылымдар арқылы танылып қалған жас жазушы, зерттеуші Елдос Тоқтарбайдың оқырман назарына «Жарық сәуле» әдеби зерттеулер мен толғаныстар кітабы ұсынылып отыр.

Зерттеуші, әдебиет сыншысының әдеби зерттеулері мен мақалалары топтастырылған бұл кітабында тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің жан-күйі, даму барысы, зерттелуі, Алаш қайраткерлерінің өмірі мен шығармашылығы, қоғамдық-саяси қызметі туралы сөз қозғайды. Автор жас қаламгерлердің шығармашылығы, әлеуеті сияқты тағы басқа өзекті мәселелерге жауап іздеп, өзінің ой-тұжырымын білдірген.

Кітап көпшілік оқырманға арналған.

Ұлы дала тұлғалардың даңалық сөздері: цитаттар жинағы. – Алматы: «Ел-шежіре»,2020. -320 б.

Бұл кітапта көне заманнан қазіргі кезеңге дейінгі еліміздің аса белгілі тарихи тұлғаларының, оның ішідегі ойшылдардын, би-шешендердің, ақын-жазушылардың, ғалымдардың, мемлекет және қоғам қайраткерлерінің еңбектерінен іріктелінген нақыл сөздер беріліп отыр.

Кітап әдебиеттанушыларға, мәдениеттанушыларға , журналистерге, саясаткерлерге, сондай-ақ қазақ мәдениеті мен тарихына үлкен қызығушылығы бар барша оқырман қауымға арналады.