Жаңа түсімдер

Әбдікәкімұлы Т. Бесінші маусым жұпары: Өлеңдер мен толғаулар, поэма мен балладалар – Алматы: Атамұра, 2017 – 312 б.
Ақын Т. Әбдікәкімұлының жыр жинағындағы шығармалар – қоғамдық құбылыстардың, адам жан-дүниесінің құпияларын, сұлу сезім қуатымен баурап аларлық поэтикалық-философиялық тосын шешімдерімен құнды.

Кәрібжанов О. Өмір өрнектері – Алматы: Бизнес Медиа, 2014 – 196 б.
Отантай Кәріпжанұлының өнер мен мәдениет және білімді дамытуға өлшеусіз сіңірген еңбегі жайлы және Абай атындағы музыкалық-драма театрында басшылық қызметін атқарған кезеңдері.

Түркология: Дүниежүзі түркологиясының тарихы – Алматы: Раритет, 2016 – 456 б.
Ұжымдық монография түркологиялық зерттеу парадигмасының географиялық және хронологиялық аясын жан-жақты толық қамтиды.

Turkology. The History of Global Turkology – Almaty: Rarity, 2016 – 416 с.
The multi-authored monograph presents a detailed generalizing research that coves the expanded geographic and chronological frames of the research turkological paradigm. Each part presents an independent fragment of Turkology history of a particular countries and allows to see the development stages in the history of global Turkology.

Құдайбердіұлы, Ш. Шығармалары: Екі томдық. – Астана : Фолиант, 2018. – 472 б.
Бұл шығармалар жинағына ұлы Абайдың дәстүрін жалғастырушы ірі ақын, ғұлама ойшыл, тарихшы, аудармашы, сазгер Шәкәрім Құдайбердіұлының түрлі кітаптарға енген, әр жылдарда жазылған өлеңдері мен дастандары енгізілген. Романда ескі қазақ ауылының 1910 жылдардағы өмір тұрмысы, сол кездегі әлеуметтік теңсіздік суреттері, сүйгеніне қосылса да, зорлық пен әділетсіздіктің құрбаны болған әйел тағдыры шыншылдықпен суреттеледі.

Абай Құнанбайұлы Шығармалары: Екі томдық. – Астана: Фолиант, 2018. – 400 б.
Кітапта Абай Құнанбайұлының толық шығармалар жинағына өлең, поэмалары және қара сөздері топтастырылды.

Ауэзов М. Путь Абая: Роман-эпопея. В 4-х томах. – Астана: Фолиант, 2018. – 496 с.
Роман-эпопея описывает жизнь великого казахского поэта и писателя, мыслителя и общественного деятеля, народного просветителя Абая Кунанбаева.

Әнші Әміре = Амре в Париже : Әнші туралы деректі хикаяттар, естеліктер мен дастандар. – Астана : Фолиант, 2018. – 464 б.
Қазақ елінің әншілік өнерін тұңғыш рет күллі әлемге паш еткен, халқымыздың қабілетке ие қайталанбас ұлы әншісі Әміре Қашаубайұлы туралы естеліктер мен лебіздер, әншіге арналған өлең-дастандар жинағы.

Достоевский Ф.М.: Семипалатинский период (1854-1859 г.г.) /Сост. Музей Достоевского. – Астана: Фолиант, 2018.
В издании, наряду с публикацией произведений, написанных Достоевским в Семипалатинске, рассказывается о том, как в городе создавался музей писателя, и о людях, так или иначе причастных к сохранению памяти о нем и его творческого наследия.

Көбдікұлы, Т. Шығармалары: Атандым өз тұсымда ақын Төлеу – Астана: Фолиант, 2018. – 296 б.
Төлеу Көбдікұлының суырыпсалма және жазбаша толғаған өлеңдері, айтыстары, 1904-1954 жылдар аралығындағы өлеңдері мен толғаулары, ақынның замандастарына арналған өлеңдері және ол туралы естеліктері топтастырылған.

Иванов А.С. Тени исчезают в полдень: Роман. – Астана: Фолиант, 2018. – 704 с.
Роман о жизни сибирского крестьянства, об исторических судьбах народа-созидателя, борющегося со зловещими «тенями» прошлого. Писателем подняты сложные социально-нравственные пласты народной жизни, показано столкновение двух непримиримых идеологий.

Сарсеке М. Рудный край: в 2-х томах. – Астана: Фолиант, 2018.
Инженер‑писатель Медеу Сарсекеев заявил себя и в производственной теме, документальной прозе. В издание вошли романы «Взрыв» и «Клад», написанные в 1980—1990 годы, весомым вкладом вошедшие в казахскую литературу производственного стиля.

Щербаков Б. Сочинения. – Астана: Фолиант, 2018. – 576 с.
Борис Щербаков — учёный-орнитолог, натуралист и писатель. Много лет ведёт неутомимую борьбу за сохранения биологического разнообразия ВКО. По инициативе Бориса Щербакова создан Западно-Алтайский заповедник. В издание вошли публикации и рассказы по зоологии, экологии, педагогике.

Сарсеке М. «Қазақтың Канышы. Феномен.The Phenomenon». – Астана: Фолиант, 2018.
Книга рассказывает о первом президенте АН КазССР К.И.Сатпаеве. Сын степного кочевника, учитель, инженер-геолог, первооткрыватель огромных запасов медных руд в Джезказгане, К.Сатпаев прошел путь от члена ревкома до заместителя Председателя Совета Союза Верховного Совета СССР. Книга М. Сарсеке, написанная на основе документальных материалов, воссоздает замечательный облик этого ученого и государственного деятеля.
Книга издана сразу на 3-х языках: казахском, русском, английском.